Начало
  

Цел и обхват на систематаТРЗ-работна заплата  е специализиран програмен продукт за автоматизирано изчисляване на разходите за труд. Той е подходящ както за малки, така и за големи предприятия и организации, без значение предмета на дейност. Предлагат се варианти за работа с една, както и с неограничен брой фирми. Програмата е напълно съобразена с действащата нормативна уредба и се актуализира динамично. Това е съвременен програмен продукт WEB базиран.
 Използвани са следните платформи и технологии:
 


?               MS SQL Server 2005 .
?               Visual Studio.Net
?               C#
?               Web базирана технология – ASP.Net


?               Поддържа и извежда информация за персонала
?               Изчислява месечното трудово възнаграждение на служителите
?               Извежда рекапитулации на ФРЗ по начисления и удръжки и ведомости
?               Извежда справки за начислени социални и здравни осигуровки
?               Извежда файл за НОИ
?               Превод по дебитна карта на заплатата
?               Годишно преизчисляване на ДОД и издаване на служебни бележки
?               СправкиСистемата като цяло е изградена в съответствие с нормативните и методически правила, регламентиращи трудовите правоотношения, а именно:
-             Единен класификатор на професиите,
-                   Национален класификатор на икономическите дейности,
-                   Наредба за работното време, почивките и отпуските,
-                   Наредба за допълнителни и други възнаграждения,
- Нормативна информация, свързана с начисления и удръжки.
Системата може да се настрои бързо и лесно към конкретните особености на потребителя и е гъвкава по отношение промяна на нормативните документи.
Тя поддържа информация за работниците в предприятието: адрес, паспортни данни, възраст, професионален стаж, образование, основна заплата. Следи нормативно  длъжностите, професиите .
При въвеждането на числа е необходимо да спазвате  БДС стандарта т.е. числата с дробна част се въвеждат с десетична запетая.